Προσωπικά Δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση των παραγγελιών τους και την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου και δεν εκτείνονται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχεται στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και παρόμοια του ονόματος ή επωνυμία εταιρείας, Α.Φ.Μ, διεύθυνσης, Τ.Κ, τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) δεν ανακοινώνονται, πωλούνται ή νοικιάζονται σε τρίτους.